.

Đánh giá hiệu quả của biện pháp kê cao đầu giường, thuốc bethanechol và thuốc trung hòa acid (antacid) trên bệnh trào ngược dạ dày thực quản

bg 8

Tên nghiên cứu

Đánh giá hiệu quả của biện pháp kê cao đầu giường, thuốc bethanechol và thuốc trung hòa acid (antacid) trên bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Tác giả

  1. Lawrence F. Johnson, MD
  2. Tom R Demeester, MD. Keck School of Medicine USC , Los Angeles, USA

Được công bố trên tạp chí: Digestive Diseases and Sciences. 1981 Aug;26(8):673-80.

Tóm tắt

Mục tiêu:Để đánh giá hiệu quả của biện pháp kê cao đầu giường, thuốc bethanechol và thuốc trung hòa acid (antacid) trên bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Phương pháp: Chúng tôi đã sử dụng biện pháp đo pH thực quản cả ngày ở 55 người có triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Chúng tôi đã đo số lượng đợt trào ngược acid và thời gian thực quản phải tiếp xúc với acid trong ngày ở tư thế đứng và vào lúc nằm ngủ. Kết quả của 2 thông số (số cơn trào ngược và thời gian thực quản tiếp xúc với acid) trước và sau của mỗi phương pháp điều trị được so sánh với 15 người có trào ngược sinh lý không có triệu chứng.

Kết quả: 10 bệnh nhân ngủ với phương pháp kê cao đầu giường giảm được 67% thời gian thực quản phải tiếp xúc với acid (P< 0.025), tuy nhiên tần số các đợt trào ngược là không đổi. 12 bệnh nhân dùng bethaechol 25 mg, 4 lần/ngày giảm được cả số cơn trào ngược lẫn thời gian thực quản phải tiếp xúc với acid. Ở 19 bệnh nhân kết hợp cả 2 phương pháp kê cao đầu khi ngủ và dùng bethaechol, giảm cả số đợt trào ngược (30%, P< 0.05) lẫn thời gian thực quản phải tiếp xúc với acid (53%, P<0.05). Các viên thuốc trung hòa acid (antacid) không cho thấy được hiệu quả trong thử nghiệm này.

Kết luận:Trào ngược về đêm có thể được giảm bớt với phương pháp kê cao gối hoặc dùng thuốc bethaechol.

Link nghiên cứu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7261830

Bản toàn văn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *